Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Årsmöte för Aktiv Demokrati 2013

Protokoll:
Årsmöte för Aktiv Demokrati 2013
PDF-version

Datum:
2013-06-10 — 2013-08-06

Plats:
Möte via Internet
http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=142&start=0&sk=s&sd=a

Dagordning:

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare
02. Fastställande av dagordning
03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
04. Val av 2 justerare
05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt.
06. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status.
07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning
08. Verksamhet:
08A. Verksamhetsberättelse
08B. Fastställande av resultat och balansräkning
08C. Framläggande av revisionsberättelse
08D. Beslut om ansvarsfrihet
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
09. (utgår)
10. Val till förtroendeuppdrag:
10A. Val av ordförande och vice ordförande
10B. Val av kassör och medlemsadministratör
10C. Val av sekreterare
10D. Val av medlemssupporter
10E. Val av revisorer och revisors suppleant
11. Övriga frågor.

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Jonas Liljegren är vald till mötesordförande och mötessekreterare.

02. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Mötet fanns vara i behörig ordning utlyst.

04. Val av 2 justerare
Erika Johansson och Hassan Toosi valda till justerare tillika rösträknare.

05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt
Mötesordförande förklarade att kontrollen har gjorts och att denna punkt är avslutad.

06. Rapport ifrån valförrättare
Valsystemet fanns vara i bruk.

07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning
Mötets fortsatta dagordning fastställdes.

08A. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen skriven av Jonas Liljegren finns under länken nedan:
http://aktivdemokrati.se/doc/2013/verksamhetsberattelse-2012/

08B. Fastställande av resultat och balansräkning
Dokumentlänkar:

Se årsberättelsen för ytterligare information om Tuvekonferensen och Almedalen. För båda dessa projekt gäller att de genomfördes utan tillskott från partikassan. Jonas Liljegren har bifogat egna sammanställningar av Tuve och Almedalen. De ingår inte formellt i vad revisorn ska granska.

Tuve:
Deltagarna betalade in en summa som skulle täcka både hyran och även en del av matkostnaderna. Kassören har troligen en del kvitton och anteckningar som visar vem som betalt vad för maten. Tuve-konferensen gav nästan 1000 kr i överskott. Dessa pengar har lovats betala tillbaka till deltagarna. För att göra detta behöver vi antingen få tag på kvittona eller ta något slags beslut om hur vi vill fördela pengarna.

Almedalen:
Inför Almedalen beslutade vi att använda pengar från partikassan för att köpa in banderoll, strandflagga, flygblad, etc. Dock har inga pengar från partikassan använts för kostnader specifikt för Almedalen, förutom av de donationer som öronmärkts specifik för Almedalsprojektet (eller för styrelsens godtycke). Dessa donationer har inte bekostat mat, resa, boende eller liknande för de som deltog. Jonas Liljegren var kassör för Almedalsprojektet och har försökt att hålla reda på alla betalningar fram och tillbaka.

08C. Framläggande av revisionsberättelse

Undertecknad är revisor för partiet Aktiv Demokrati för verksamhetsåret 2012. Lars-Onni Wik har avsagt sig uppdraget som revisor. Jag har granskat kassörens redovisning och har bara följande anmärkning: en återbetalning på 207:- från Binero då vi sa upp webbhotellet som vi inte kan återfinna. Jag anser dock att verksamhetsåret 2012 är tillbörligt redovisat och att redovisningen för 2012 är godkänd.

Hindås 2013-05-26
Roger Persson
Revisor

08D. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten fastställd för 2014 enligt följande:

Utgifter:
Webb: 1000 kr
Kontoavgifter: 500 kr
Administration: 500 kr

För de inkomster som överskrider ovan uppräknade utgifter går 75% till motsvarande lokalavdelning eller region.

09. (utgår)


10. Val till förtroendeuppdrag

10A. Val av ordförande och vice ordförande
Detta är en kontinuerlig omröstning.

  • Jonas Liljegren sitter kvar som ordförande
  • Thomas Larsson kommer att ta över som vice ordförande, tillträdandes den 14e augusti

10B. Val av kassör och medlemsadministratör
Detta är en kontinuerlig omröstning.
Johan Liljegren tar över som kassör och medlemsadministratör.
Tillträdandes den 14e augusti

10C. Val av sekreterare
Detta är en kontinuerlig omröstning.
Jimmy Strobl tar över som sekreterare.

10D. Val av medlemssupporter
Detta är en kontinuerlig omröstning.
Peter Iwanek tar över som medlemssupporter.

10E. Val av revisorer och revisors suppleant
Årsmötet har valt Roger Persson och Magnus Gustavsson till revisorer. Årsmötet har valt att ej ha en revisorssuppleant.


11. Övriga frågor

Inga. Årsmötet avslutades den 06 augusti 2013.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Tagged with: ,
Posted in Protokoll