Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011

Protokoll:  
Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011

PDF-version

Datum:  
2011-09-16 – 2011-09-24
Plats:  
Möte via Internet

http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Dagordning:

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
02. Fastställande av dagordning.
03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
04. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt.
06. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status.
07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning med ledning av valsystemets status.
08. Vid ordinarie medlemsmöte ska följande punkter behandlas här:
08A. Verksamhetsberättelse
08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
08C. Framläggande av revisionsberättelseDessutom ska det ordinarie medlemsmötet besluta om följande såvida inte valsystemet redan gjort
det:
08D. Frågan om ansvarsfrihet för styrelser verksamma under gångna verksamhetsåret.
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
09. Om valsystemet är ur funktion eller under utveckling ska följande punkter behandlas här:
09A. Val av ordförande
09B. Val av vice ordförande
09C. Val av kassör
09D. Val av sekreterare
09E. Val av styrelseledamöter
09F. Val av revisorer och revisors suppleant
09G. Styrelsens motioner
09H. Medlemmarnas motioner
10. Om valsystemet fungerar reglementsenligt eller är temporärt ska följande punkter behandlas
här:
10A. Tillsättande av styrelseposter som ej tillsatts av valsystemet
10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant om detta ej gjorts av valsystemet
11. Övriga frågor

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Jonas Liljegren är vald till mötesordförande och mötessekreterare.

02. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Mötet fanns vara i behörig ordning utlyst.

04. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Fredrik Liljegren och Gil Roitto valdes till justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande
justera protokollet.

05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt
Mötesordförande förklarade att kontrollen har gjorts och att denna punkt är avslutad.

06. Rapport ifrån valförrättare
Valsystemet fanns vara i bruk.

07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning
Mötets fortsatta dagordning fanns vara som följande:
08A. Verksamhetsberättelse
08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
08C. Framläggande av revisionsberättelse
08D. Frågan om ansvarsfrihet för styrelser verksamma under gångna verksamhetsåret
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår10A1. Val av ordförande
10A2. Val av vice ordförande
10A3. Val av kassör
10A4. Val av sekreterare
10A5. Val av styrelseledamöter
10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant11. Övriga frågor

08A. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen skriven av Jonas Liljegren finns under länken nedan:
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2011/verksamhetsberattelse-2010/

08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkningen för 2010 fastställdes.

08C. Framläggande av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen skriven av Roger Persson finns under länken nedan.
http://aktivdemokrati.se/ekonomi/2011/redovisning-verksamhetsaret-2010/comment-page-1/#comment-641

Undertecknad är revisor för partiet Aktiv Demokrati för verksamhetsåret 2010. Jag har granskat kassörens redovisning och har intet att anmärka. Jag anser att verksamhetsåret 2010 är tillbörligt redovisat och att redovisningen för 2010 är godkänd.

Hindås 2011-08-29
Roger Persson
Revisor

08D. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010.

08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten fastställd för 2012 enligt följande:

Utgifter:
Kontokostnader: 600 kr.
Webbkostnader: 1000 kr.
Inkomster:
Medlemsavgifter: > 1600 kr (Förutsätter minst 22 betalande medlemmar)
Donationer: > 0 kr

Övriga utgifter beslutas om löpande med kännedom om överskott i partikassan.

10. Tillsättande av styrelseposter och revisorer

10A1. Val av ordförande
Till Ordförande valdes Jonas Liljegren

10A2. Val av vice ordförande
Till Vice ordförande valdes Robert Wensman

10A3. Val av kassör
Till Kassör valdes Fredrik Liljegren, 19760304-4814

10A4. Val av sekreterare
Till Sekreterare valdes Hassan Toosi

10A5. Val av styrelseledamöter
Till Styrelseledamöter valdes Jonas Liljegren, Robert Wensman, Fredrik Liljegren, Hassan Toosi

10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant
Till Revisor valdes Roger Persson och Gil Roitto
Till Revisors-suppleant valdes Lars-Onni Wik


11. Övriga frågor

Inga. Årsmötet avslutades den 24 september 2011

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011
Tagged with: ,
Posted in Protokoll
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>