Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Stadgar 2014-04-28

Se forumet för vad som är nytt i denna version.

§ 1 Stadgar för partiet Direktdemokraterna

Detta är stadgarna för rikspartiet Direktdemokraterna, i det följande omnämnt som “partiet”. Stadgarnas funktion är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska organiseras. I reglementet finns kompletterande bestämmelser. Såväl stadgar som reglemente ska finnas tillgängliga för allmänheten via partiets hemsidor.

§ 2 Partiets fullständiga namn

Partiets fullständiga namn ska vara “Direktdemokraterna”. DD är en förkortning som kan användas istället för det fullständiga namnet. Partiets webbplats ska vara tillgängliga på Internet via http://www.direktdemokraterna.se.

§ 3 Kontinuerlig direktdemokrati

Partiets ambition är att styras med kontinuerlig direktdemokrati av sina medlemmar. Med kontinuerlig direktdemokrati menas att varje medlem vid varje given tidpunkt ska ha lika möjlighet att påverka varje gemensamt beslut. Dessutom ska partiets administration och organisation genomsyras av öppenhet och ärlighet mot såväl medlemmar som allmänheten i övrigt. Denna paragraf beskriver partiets hela ideologi och vision.

§ 4 Värdegrund

Partiet ska följa svensk lag. Dessutom ska partiet motverka alla former av rasism diskriminering och ojämlikhet samt verka för yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

§ 5 Medlemskapet

Med undantag av § 6 äger alla medborgare med rösträtt i val till Sveriges Riksdag rätt att på begäran bli medlem i partiet enligt partiets regler. Partimedlem har rätt att när som helst utträda ur partiet. Sådan begäran skall skickas skriftligen till medlemsadministratören med bekräftelse.
Medlemmen har rätt till anonymitet på partiets Internet-sidor. Medlemmens IP-adress, e-mailadress, webbsida eller andra personuppgifter skall ej publiceras på partiets Internet-sidor så vida medlemmen inte själv väljer att göra detta. Medlemmar som bryter denna interna sekretess ska modereras och kan uteslutas genom omröstning med 2/3 majoritet.

§ 6 Uteslutning av medlem

Medlem som anses skada partiet kan uteslutas genom omröstning med 2/3 majoritet. Uteslutningen ger då befogenhet att stänga ute personen från alla partiets verksamheter, inklusive forum och relaterade delar av annan media såsom facebook-grupp mm.

§ 7 Partiets beslutande organ

Partiets högsta beslutande organ utgörs av ett valsystem (i det följande kallat “valsystemet”). Valsystemet är partiets högsta beslutande organ men när valsystemet förklarats vara ur funktion eller under utveckling tar styrelsen (i det följande kallad “styrelsen”) och medlemsmötet (i det följande kallad “medlemsmöte”) över visst beslutsfattande vilket regleras i detalj av dessa stadgar. Då dessa stadgar använder begreppet “partiets beslutsordning” avses partiets alla beslutande organ efter prioritet. När ett beslut fattas av partiets ordinarie beslutsordning så fattas beslutet således i första hand av valsystemet, i andra hand av medlemsmötet och i sista hand av styrelsen. Vilken instans som ska fatta ett visst beslut framgår i detalj av dessa stadgar samt svensk lag. Då dessa stadgar använder begreppet “partiets medlemsgrundade beslutsordning” så avses partiets beslutsordning med styrelsen undantagen.

§ 8 Valsystemet

Medlemmarna utövar sin makt över partiet genom valsystemet som tillhandahåller kontinuerlig direktdemokrati i enlighet med § 3. När valsystemet är i bruk får funktionsmässiga ändringar bara genomföras efter beslut från partiets medlemsgrundade beslutsordning.

§ 9 Valsystemets status

Valsystemets status kan antingen vara i bruk, temporärt eller ur funktion. Valsystemet tas i bruk när partiets medlemsgrundade beslutsordning ansett det uppfylla behoven och det finns tillgängligt under partiets kontroll samt är väldokumenterat hur det skall användas och hur det fungerar.

§ 10 Valsystemets beslutanderätt

När valsystemet är i bruk utövar det partiets fulla beslutanderätt med undantag av att valsystemet självt inte kan besluta om valsystemets status. När valsystemet är i bruk fungerar det enligt föreskrifterna i reglementet. När valsystemet är temporärt utövar det partiets fulla beslutanderätt med undantag av att valsystemet självt inte kan besluta om valsystemets status. När valsystemet är temporärt behöver det inte fungera enligt föreskrifterna i reglementet, men ska tillhandahålla direktdemokrati med rimlig kvalité. När valsystemet är ur funktion eller under uppbyggnad utövar det inte någon beslutanderätt.

§ 11 Valsystemets tillgänglighet

Valsystemet ska vara tillgängligt via partiets hemsidor.

§ 12 Valförrättarens uppgift

En partimedlem “valförrättaren”, har det yttersta ansvaret för drift och underhåll av valsystemet. Valsystemet får exekveras manuellt av valförrättaren i enlighet med reglementet. Valsystemet får också automatiseras helt eller delvis. All programvara som härvid används ska om möjligt vara helt baserad på öppen källkod som finns tillgängligt via partiets hemsidor. Valsystemet ska ha den tillförlitlighet, användarvänlighet och prestanda som krävs för en fungerande direktdemokrati.

§ 13 Extra medlemsmöte då valsystemet är ur funktion

I händelse av att valsystemets förklarats vara ur funktion i en sammanhängande period om 30 dagar, måste styrelsen kalla till ett extra medlemsmöte som hålls inom ytterligare 30 dagar.

§ 14 Styrelsen

Styrelsens huvudsakliga funktion är att ansvara för att valsystemet fungerar enligt föreskrifterna i stadgar och reglemente. Styrelsen är också ytterst ansvarig för partiets ekonomi.

§ 15 Styrelsens beslutanderätt

Styrelsen har ingen beslutsrätt under perioder då valsystemet är i bruk, förutom beslutanderätten om valsystemets status samt annan beslutanderätt som specifikt tillskrivs styrelsen i dessa stadgar. Styrelsen kan besluta om valsystemets status, men kan inte i efterhand revidera valsystemets beslutshistorik. Då valsystemet är ur funktion eller under utveckling innehar styrelsen valsystemets hela beslutsrätt mellan medlemsmöten, men får endast fatta beslut som syftar till att få valsystemet att tas i bruk. Styrelsen har även rätt att fatta beslut som enligt dessa stadgar måste fattas av partiets beslutsordning, men som inte valsystemet har fattat beslut om trots att det är i bruk.

§ 16 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva partimedlemmar. I styrelsen ska ingå ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsens ordförande fungerar också som partiets ombud samt partiordförande. En styrelseledamot har rätt att när som helst avgå, under förutsättning att partiet informeras skriftligen härom med bekräftelse.

§ 17 Val av styrelse

En styrelse väljs av partiets medlemsgrundade beslutsordning. En styrelse väljs för ett verksamhetsår. En ny styrelse måste väljas av partiet innan utgången av aktuellt verksamhetsår. Vid val av styrelse utses även ordförande, vice ordförande och kassör.

§ 18 Styrelsemöten

Styrelsen kan endast fatta beslut på styrelsemöten. Styrelsemöte kan även ske via Internet eller telefon. Kallelse måste gå ut till alla styrelseledamöters senast kända e-postadress. I händelse av ej mottagen kvittens kan inte mötet starta före en vecka efter kallelsens utsändande. Styrelsemöten ska protokollföras och protokollet ska undertecknas av samtliga deltagande styrelseledamöter. Mötets ordförande ansvarar för att protokollet så snart som möjligt görs tillgängligt för allmänheten via partiets hemsidor. Beslut fattas med enkel majoritet av det totala antalet styrelseledamöter, oavsett antal deltagande. Beslut som inte protokollförts på ovan beskrivet sätt äger ingen giltighet.
Styrelsemöten kan ej pågå en längre tid än 24 timmar.

§ 19 Medlemsmöte

Medlemsmötets huvudsakliga funktion är att se till att valsystemet fungerar enligt föreskrifterna i stadgar och reglemente samt att en styrelse finns tillsatt för varje verksamhetsår.

§ 20 Medlemsmötets beslutanderätt

Medlemsmötet har ingen beslutanderätt under perioder då valsystemets status är “i bruk” eller “temporärt”, förutom beslutanderätten om valsystemets status samt annan beslutanderätt som specifikt tillskrivs medlemsmötet i dessa stadgar. Medlemsmötet har även rätt att fatta beslut som enligt dessa stadgar måste fattas av partiets beslutsordning, men som inte valsystemet har fattat beslut om.

Då valsystemets status är “ur funktion” övertar medlemsmötet valsystemets hela beslutsrätt.

Ett medlemsmöte har alltid rätt att välja styrelse; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, revisorer och revisorssuppleant, för kommande eller påbörjat verksamhetsår om detta inte redan gjorts av valsystemet. Information om ett sådant val kan finnas med i kallelsen till partimötet.

§ 21 Kallelse till Medlemsmöte

Kallelsen till ett medlemsmöte sker via partiets hemsida och post till samtliga medlemmars senast kända e-postadress. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före utsatt dag för medlemsmötet. I kallelsen till ett medlemsmöte ska följande handlingar vara tillgängliga:

 • Valförrättarens rapport
 • Styrelsens beslut om valsystemets status
 • Förslag till dagordning

Om valsystemets status är ur funktion när kallelsen sker kan även följande handlingar ingå i dagordningen:

 • Styrelsens förslag
 • Medlemmarnas förslag

Partiets samtliga mötesprotokoll ska finnas tillgängliga via partiets hemsida.

§ 22 Dagordning vid Medlemsmöte

Vid medlemsmöte ska följande punkter behandlas:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
 5. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt.
 6. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status.
 7. Fastställande av mötets fortsatta dagordning med ledning av valsystemets status.
 8. Vid ordinarie medlemsmöte ska följande punkter behandlas här:
  • Verksamhetsberättelse
  • Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
  • Framläggande av revisionsberättelse

  Dessutom ska det ordinarie medlemsmötet besluta om följande såvida inte valsystemet redan gjort det:

  • Frågan om ansvarsfrihet för styrelser verksamma under gångna verksamhetsåret.
  • Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 9. Om valsystemet är ur funktion ska följande punkter behandlas här:
  • Val av ordförande
  • Val av vice ordförande
  • Val av kassör
  • Val av sekreterare
  • Val av styrelseledamöter
  • Val av revisorer och revisors suppleant
  • Styrelsens motioner
  • Medlemmarnas motioner
 10. Om valsystemet är i bruk eller är temporärt ska följande punkter behandlas här:
  • Tillsättande av styrelseposter som ej tillsatts av valsystemet
  • Tillsättande av revisorer och revisors suppleant om detta ej gjorts av valsystemet
 11. Övriga frågor.

§ 23 Verksamhetsåret

Partiets verksamhetsår följer kalenderåret.

§ 24 Det ordinarie medlemsmötet

Det ordinarie medlemsmötet hålls varje år före utgången av maj månad, vid den tidpunkt och plats partiets beslutsordning beslutar om. Partiet kan också välja att enbart bedriva mötet kontinuerligt på partiets hemsida. I kallelsen till ordinarie medlemsmöte ska även följande handlingar vara tillgängliga:

 • Verksamhetsberättelse.
 • Resultat och balansräkning.
 • Revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse skall årligen redovisas på partiets hemsida.

§ 25 Val av revisorer

Två revisorer väljs av partiet för ett verksamhetsår, men kan nyväljas under löpande verksamhetsår. Två nya revisorer måste väljas av partiet innan utgången av aktuellt verksamhetsår. I samband med val av revisorer väljs även revisorssuppleant.

§ 26 Bokföring

Partiets kassör ansvarar för bokföringen. Partiets ekonomiska transaktioner ska bokföras enligt kontantmetoden. Kalenderår är räkenskapsår. Bokföringen ska i sin helhet vara tillgänglig för allmänheten via partiets hemsidor.

§ 27 Partiets firmatecknare

Partiets firma tecknas av partiets ordförande, vice ordförande samt kassör var för sig.

§ 28 Extraordinära händelser

Partiets stadgar reglerar även extra medlemsmöte, förändring av stadgar samt partiets upplösning.

§ 29 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte kan hållas när styrelsen så önskar eller när minst 1/10 av medlemmarna så önskar.

§ 30 Förändring av stadgar

Stadgarna kan endast ändras genom valsystemet. Förändring är endast möjlig då styrelsen har deklarerat att valsystemet är antingen temporärt eller i bruk. Ändring av §3, §4, §5, §30 och §31 kräver 100% majoritet, eller 75% majoritet i två på varandra följande omröstningar med minst tre och högst tolv månaders mellanrum. Ändring av övriga paragrafer kräver 2/3 majoritet.

§ 31 Partiets upplösning

Beslut om partiets upplösning kan endast ske vid årsmöte med 100% majoritetsbeslut. Beslut om vad som skall ske med eventuella tillgångar tas vid beslut om upplösning. Eventuella tillgångar får vid upplösning ej tillfalla enskilda partimedlemmar.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Stadgar