Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Direktdemokrati

Varför välja? I en direktdemokrati kan du behålla din röst.

Din makt över Sveriges politik

Vi vill ge alla medborgare en verklig demokratisk möjlighet att påverka politiken. Med vårt valsystem på Internet kan människor rösta direkt i sakfrågor eller överlåta sin röst till representanter när det passar. Att kunna “representera sig själv” politiskt anser vi borde vara en rättighet.

Vi ökar den demokratiska tillgängligheten

Idag kräver politiskt engagemang tid och tålamod att närvara i olika politiska sammankomster, vilket dessvärre utestänger en stor del av befolkningen från den politiska processen. Tag till exempel den hårt arbetande och ensamstående mamman, den handikappade, eller bara någon som har fullt upp ändå av att leva livet. Vilka realistiska utsikter har dessa att kunna påverka i politiska sakfrågor? Dagens politiska system har förvandlat stora kategorier av människor till valboskap, men detta är inte hur det var tänkt från början. Aktiv Demokrati gör det möjligt för människor att delta i den demokratiska processen och rösta från sitt hem, och ger på så vis en rättvis möjlighet för alla att påverka i politiska sakfrågor.

Nästa steg i demokratins utveckling

Direktdemokrati är som sådant inte någonting nytt, utan har sedan länge praktiserats i exempelvis Schweiz eller Kalifornien där medborgarna kan ta initiativ till beslutande folkomröstningar. Men tack vare Internet så finns nu möjligheten att driva demokratiseringen ett steg längre, och skapa en demokratisk dialog som vi tidigare bara har kunnat drömma om. Detta är svaret på hur Sverige ska kunna återvinna det politiska engagemanget, så att demokrati återigen kan bli en folkrörelse.

En riksdag i riksdagen

Kärnan i Aktiv Demokrati utgörs av ett Internetbaserat valsystem med hög säkerhet där vår politik formas direkt av medlemmarna. Vi bygger politikens motsvarighet till Facebook. I detta valsystem, kan medlemmar antingen rösta direkt i sakfrågor, eller låta sig företrädas av någon intresseorganisation eller sakpolitiskt parti. Aktiv Demokrati, har på så vis ambitionen om att vara en riksdag i riksdagen.

Det bästa av två världar

Ibland talas det om att direktdemokrati och representativ demokrati står i motsats till varandra. Vi anser att detta bara är två sidor av samma mynt, och att de i själva verket kompletterar varandra. I vårt system så kan du därför välja representanter precis som vanligt, med skillnaden att du när som helst kan rösta åt dig själv i sakfrågor som intresserar dig speciellt. Din representant röstar alltså bara åt dig, när du inte har tid eller när du inte anser att du är tillräckligt insatt i frågorna. Vi kallar det för en Flytande demokrati.

Vi är sakpolitiskt neutrala

En röst på Aktiv Demokrati är vare sig en röst på höger, vänster eller någon annan sakpolitisk inriktning. Aktiv Demokrati är nämligen ett politiskt obundet parti, vilket betyder att Aktiv Demokrati endast står för ett direktdemokratiskt systemskifte. När Aktiv Demokrati tar plats i riksdagen, så betyder det bara att man får fortsätta att rösta, även när valperioden har inletts.

Vem är Aktiv Demokrati till för?

Aktiv Demokrati är till för dig som väljare, som genom Aktiv Demokrati får en möjlighet att göra din röst hörd direkt i riksdagen. Alla röstberättigade Svenskar kan använda Aktiv Demokrati för att rösta i riksdag och kommuner. För Aktiv Demokrati är nämligen lika mycket en plattform som andra partier eller politiska organisationer kan använda för att nå ut med sin politik och föra en effektiv dialog med sina väljare.

Vi ger “enfrågepartier” en rättvis plattform

Det har under åren bildats en rad så kallade enfrågepartier, mycket tack vare de etablerade partiernas oförmåga att ta till sig nya politiska strömningar. Men dessa enfrågepartier ställs alltid inför ett svårt dilemma, och har ingen enkel uppgift. Ska man behålla en smal politik i syfte att värna om kärnfrågorna, eller ska man bredda sin politik i ett försök att nå ut till en större väljarkår? Med Aktiv Demokrati som plattform, så behöver dessa partier aldrig ställas inför detta dilemma. Inom Aktiv Demokrati kan smala intresseorganisationer driva sin politik på ett effektivt och kompromisslöst sätt.

Vi tar bort 4%-spärren

Många olika småpartier och intresseorganisationer kämpar idag för att ta sig in i riksdagen och förbi 4% spärren. Men om alla dessa istället förenade sina krafter, och slöt upp bakom Aktiv Demokrati, så skulle de lätt kunna göra sig hörda. Inom ramen för Aktiv Demorkati är ingen röst för liten för att höras, och i vårt system kan du låta dig representeras av allt ifrån stora intresseorganisationer, eller bara din kloke granne som alltid bara råkar tycka samma sak som du. Ja, det finns i vårt system till och med möjlighet att låta sig representeras av flera olika organisationer samtidigt inom olika områden.

Dagens underskott av demokrati

Problemet med dagens politiska system, är att den politiska valfriheten minskar i samma takt som de stora partierna rör sig emot mitten i hopp om att vinna flest väljare. När alla de stora politiska partierna tycker lika i stora avgörande frågor, så innebär det ett problem för den enskilde väljaren som inte kan göra sin röst hörd. Det uppstår därmed ett demokratiskt underskott. Genom att bryta isär sakfrågor, så skapas möjlighet för sann demokratisk valfrihet.

Tecken på en trött partipolitik

Historien ger många exempel på att ordet demokrati måste förnyas. I Sverige så för partiorganisationerna en allt mer tynande tillvaro. Medlemsantalen i de stora partierna sjunker stadigt, och istället för att makten utgår ifrån partiorganisationernas gräsrötter, så betraktas folket allt mer som valboskap som ska fås att rösta rätt en gång vart fjärde år. Insikten att demokratin alltid kan hitta nya vägar till vitalisering och nå ut till människorna och göra dem aktiva ger oss hopp. Framtidens vinnande metod och lösning heter Aktiv Demokrati tror vi.

Motverka lobbying

Det kommer att vara svårare för mäktiga intressen att manipulera sig fram till fördelar. Det är lättare att påverka ett fåtal personer i en homogen miljö, så som riksdagen, än att påverka hela befolkningen. Det går inte heller att påverka befolkningen genom massmedia när det rör sig om en kontinuerlig ström av frågor snarare än några enstaka omröstningar. Det finns helt enkelt inte möjlighet för traditionell massmedia “fronta” med alla frågor som är aktuella för omröstning. Därmed kommer nyare kommunikation via internet att få större betydelse.

Dagens politiker räcker inte till

Vi lever i en allt mer komplex värld med allt fler och större system som ska hanteras. Enskilda politiker i riksdagen har inte möjlighet att sätta sig in i de frågor de ska rösta om. Därför behöver demokratin öppnas upp för att inkludera de som verkligen är insatta och engagerade i frågorna. När hela folkets kunskap och kreativitet tas till vara på kommer det att leda till bättre beslut.

Vill du läsa mer?

Vi har tillsammans skapat ett partiprogram som beskriver en vision av en direktdemokratisk framtid.

Kommentera gärna innehållet i vårt forum.

Illustration: anpassad från ©2008 clix

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF