Aktiv Demokrati http://aktivdemokrati.se Ditt verktyg för en verklig demokrati Tue, 05 Apr 2016 19:05:36 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6 Direktdemokrati – politisk kraft som växer http://aktivdemokrati.se/press/2014/direktdemokrati-politisk-kraft-som-vaxer/ http://aktivdemokrati.se/press/2014/direktdemokrati-politisk-kraft-som-vaxer/#comments Tue, 10 Jun 2014 10:03:41 +0000 Webbgruppen http://aktivdemokrati.se/?p=7208 För första gången i svensk historia kandiderar ett direktdemokratiskt parti till riksdagen. Efter 20 år som politisk rörelse enas fyra partier och bildar Direktdemokraterna.

Rösträtten – ett system i ständig förändring

Röstsystemet i Sverige har förändrats mer än tio gånger de senaste hundra åren. Det fanns en tid när inte kvinnor eller socialbidragstagare fick rösta. Det fanns en tid när endast de med fastigheter fick rösta i kommunval. Röstsystemet utvecklas hela tiden. Nu är det dags igen! Denna gång för allmän rösträtt i sakfrågor.

De senaste åren har det gått framåt för demokratirörelsen både internationellt och i Sverige. I EU har det införts en förordning för rätten till medborgarinitiativ (ECI). Finland och Estland har redan utvecklade system för e-demokrati, men den största förebilden är Schweiz, där folket varit med och tagit politiska beslut i över 200 år. Kan de – så kan även vi i Sverige.

Vad är direktdemokrati?

Direktdemokrati som ideologi innebär att komplettera den vanliga representativa demokratin med inslag av folkstyre genom kontinuerliga folkomröstningar i sakfrågor. Tanken är att väljarna ska kunna påverka politiken även mellan de ordinarie valen.

DD har inget partiprogram

Vi är sakpolitiskt och ideologiskt obundet. Vårt mål är att varje medborgare ska kunna rösta direkt i alla stora frågor i riksdagen. Vi vill att folkets röst ska bli hörd. Det är vårt enda syfte och den enda punkten i vårt partiprogram.

Hur ska det fungera i praktiken?

Direktdemokraternas grundidé är att det genomförs folkomröstningar på internet i de politiska sakfrågor som engagerar människor. DD röstar sedan i riksdagen (eller kommunen), så som folket har röstat på nätet i den aktuella frågan. Förutom att få rösta i sakfrågorna vill vi även att alla ska få möjlighet att komma med politiska förslag som DD ledamöter gör om till riktiga motioner.

Motverkar det demokratiska underskottet

Det finns ett demokratiskt underskott i dagens samhälle. Antalet medlemmar i de etablerade partierna har minskat drastiskt de senaste decennierna. Samtidigt flyttas allt fler beslut till EU och företag och lobbyism har skaffat sig ett allt större inflytande de senaste åren.

Allt färre bestämmer allt mer

Direktdemokraterna menar att allt färre individer står för en allt större del av de beslut som påverkar samhället i stort och smått i allt från internationella frågor till lokala angelägenheter i kommunen och landsting.

Botemedlet mot lobbyism och korruption

Den deltagande demokratin – som direktdemokrati innebär – öppnar dörren för omröstningar i sakfrågor och ger även medborgarna möjlighet att utveckla nya politiska frågor. Samhället i stort kommer att kunna dra nytta av att många fler människor bidrar med sina kunskaper, åsikter och erfarenheter. Detta kommer att ge bättre förankrade beslut än vad vi har idag.

Vi vill inte på något sätt försöka ersätta politikerna eller byta ut det politiska systemet. Vi vill att alla medborgare ska få vara delaktiga och kunna påverka vårt gemensamma samhälle. Så som idén om demokratin var tänkt från första början.

—————————————————————-
För mer information, se vår hemsida: www.direktdemokraterna.se
För kontakt: press@direktdemokraterna.se
Pressbilder och PDF-dokument: www.direktdemokraterna.se/press/

Copyright © 2014 Direktdemokraterna, All rights reserved.

 

]]>
http://aktivdemokrati.se/press/2014/direktdemokrati-politisk-kraft-som-vaxer/feed/ 0
Den 4e april godkände valmyndigheten partiets ansökan om registrering av partibeteckning http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/den-4e-april-godkande-valmyndigheten-partiets-ansokan-om-registrering-av-partibeteckning/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/den-4e-april-godkande-valmyndigheten-partiets-ansokan-om-registrering-av-partibeteckning/#comments Fri, 30 May 2014 18:34:53 +0000 Jonas Liljegren http://aktivdemokrati.se/?p=7199 Read more ›]]> Vi började samla namnunderskrifter för Aktiv Demokrati ca 2008. Efter många år av hårt slit med kampanjer ute på stan och på nätet hade vi äntligen lyckats få in 1500 underskrifter. Den 20e februari lämnade vi in namnen till valmyndigheten.

Den 4e april godkände valmyndigheten partiets ansökan om registrering av partibeteckning. Nu har Sverige ett direktdemokratiskt parti!

Samtidigt har vi gått samman med DemoEx för att bilda Direktdemokraterna. Vi går nu till val i hela Sverige som Direktdemokraterna.

Tack alla som bidragit!

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/den-4e-april-godkande-valmyndigheten-partiets-ansokan-om-registrering-av-partibeteckning/feed/ 0
Stadgar 2014-04-28 http://aktivdemokrati.se/doc/stadgar/2014/stadgar-2014-04-28/ http://aktivdemokrati.se/doc/stadgar/2014/stadgar-2014-04-28/#comments Fri, 30 May 2014 17:37:05 +0000 Jonas Liljegren http://aktivdemokrati.se/?p=7195 Read more ›]]> Se forumet för vad som är nytt i denna version.

§ 1 Stadgar för partiet Direktdemokraterna

Detta är stadgarna för rikspartiet Direktdemokraterna, i det följande omnämnt som “partiet”. Stadgarnas funktion är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska organiseras. I reglementet finns kompletterande bestämmelser. Såväl stadgar som reglemente ska finnas tillgängliga för allmänheten via partiets hemsidor.

§ 2 Partiets fullständiga namn

Partiets fullständiga namn ska vara “Direktdemokraterna”. DD är en förkortning som kan användas istället för det fullständiga namnet. Partiets webbplats ska vara tillgängliga på Internet via http://www.direktdemokraterna.se.

§ 3 Kontinuerlig direktdemokrati

Partiets ambition är att styras med kontinuerlig direktdemokrati av sina medlemmar. Med kontinuerlig direktdemokrati menas att varje medlem vid varje given tidpunkt ska ha lika möjlighet att påverka varje gemensamt beslut. Dessutom ska partiets administration och organisation genomsyras av öppenhet och ärlighet mot såväl medlemmar som allmänheten i övrigt. Denna paragraf beskriver partiets hela ideologi och vision.

§ 4 Värdegrund

Partiet ska följa svensk lag. Dessutom ska partiet motverka alla former av rasism diskriminering och ojämlikhet samt verka för yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

§ 5 Medlemskapet

Med undantag av § 6 äger alla medborgare med rösträtt i val till Sveriges Riksdag rätt att på begäran bli medlem i partiet enligt partiets regler. Partimedlem har rätt att när som helst utträda ur partiet. Sådan begäran skall skickas skriftligen till medlemsadministratören med bekräftelse.
Medlemmen har rätt till anonymitet på partiets Internet-sidor. Medlemmens IP-adress, e-mailadress, webbsida eller andra personuppgifter skall ej publiceras på partiets Internet-sidor så vida medlemmen inte själv väljer att göra detta. Medlemmar som bryter denna interna sekretess ska modereras och kan uteslutas genom omröstning med 2/3 majoritet.

§ 6 Uteslutning av medlem

Medlem som anses skada partiet kan uteslutas genom omröstning med 2/3 majoritet. Uteslutningen ger då befogenhet att stänga ute personen från alla partiets verksamheter, inklusive forum och relaterade delar av annan media såsom facebook-grupp mm.

§ 7 Partiets beslutande organ

Partiets högsta beslutande organ utgörs av ett valsystem (i det följande kallat “valsystemet”). Valsystemet är partiets högsta beslutande organ men när valsystemet förklarats vara ur funktion eller under utveckling tar styrelsen (i det följande kallad “styrelsen”) och medlemsmötet (i det följande kallad “medlemsmöte”) över visst beslutsfattande vilket regleras i detalj av dessa stadgar. Då dessa stadgar använder begreppet “partiets beslutsordning” avses partiets alla beslutande organ efter prioritet. När ett beslut fattas av partiets ordinarie beslutsordning så fattas beslutet således i första hand av valsystemet, i andra hand av medlemsmötet och i sista hand av styrelsen. Vilken instans som ska fatta ett visst beslut framgår i detalj av dessa stadgar samt svensk lag. Då dessa stadgar använder begreppet “partiets medlemsgrundade beslutsordning” så avses partiets beslutsordning med styrelsen undantagen.

§ 8 Valsystemet

Medlemmarna utövar sin makt över partiet genom valsystemet som tillhandahåller kontinuerlig direktdemokrati i enlighet med § 3. När valsystemet är i bruk får funktionsmässiga ändringar bara genomföras efter beslut från partiets medlemsgrundade beslutsordning.

§ 9 Valsystemets status

Valsystemets status kan antingen vara i bruk, temporärt eller ur funktion. Valsystemet tas i bruk när partiets medlemsgrundade beslutsordning ansett det uppfylla behoven och det finns tillgängligt under partiets kontroll samt är väldokumenterat hur det skall användas och hur det fungerar.

§ 10 Valsystemets beslutanderätt

När valsystemet är i bruk utövar det partiets fulla beslutanderätt med undantag av att valsystemet självt inte kan besluta om valsystemets status. När valsystemet är i bruk fungerar det enligt föreskrifterna i reglementet. När valsystemet är temporärt utövar det partiets fulla beslutanderätt med undantag av att valsystemet självt inte kan besluta om valsystemets status. När valsystemet är temporärt behöver det inte fungera enligt föreskrifterna i reglementet, men ska tillhandahålla direktdemokrati med rimlig kvalité. När valsystemet är ur funktion eller under uppbyggnad utövar det inte någon beslutanderätt.

§ 11 Valsystemets tillgänglighet

Valsystemet ska vara tillgängligt via partiets hemsidor.

§ 12 Valförrättarens uppgift

En partimedlem “valförrättaren”, har det yttersta ansvaret för drift och underhåll av valsystemet. Valsystemet får exekveras manuellt av valförrättaren i enlighet med reglementet. Valsystemet får också automatiseras helt eller delvis. All programvara som härvid används ska om möjligt vara helt baserad på öppen källkod som finns tillgängligt via partiets hemsidor. Valsystemet ska ha den tillförlitlighet, användarvänlighet och prestanda som krävs för en fungerande direktdemokrati.

§ 13 Extra medlemsmöte då valsystemet är ur funktion

I händelse av att valsystemets förklarats vara ur funktion i en sammanhängande period om 30 dagar, måste styrelsen kalla till ett extra medlemsmöte som hålls inom ytterligare 30 dagar.

§ 14 Styrelsen

Styrelsens huvudsakliga funktion är att ansvara för att valsystemet fungerar enligt föreskrifterna i stadgar och reglemente. Styrelsen är också ytterst ansvarig för partiets ekonomi.

§ 15 Styrelsens beslutanderätt

Styrelsen har ingen beslutsrätt under perioder då valsystemet är i bruk, förutom beslutanderätten om valsystemets status samt annan beslutanderätt som specifikt tillskrivs styrelsen i dessa stadgar. Styrelsen kan besluta om valsystemets status, men kan inte i efterhand revidera valsystemets beslutshistorik. Då valsystemet är ur funktion eller under utveckling innehar styrelsen valsystemets hela beslutsrätt mellan medlemsmöten, men får endast fatta beslut som syftar till att få valsystemet att tas i bruk. Styrelsen har även rätt att fatta beslut som enligt dessa stadgar måste fattas av partiets beslutsordning, men som inte valsystemet har fattat beslut om trots att det är i bruk.

§ 16 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva partimedlemmar. I styrelsen ska ingå ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsens ordförande fungerar också som partiets ombud samt partiordförande. En styrelseledamot har rätt att när som helst avgå, under förutsättning att partiet informeras skriftligen härom med bekräftelse.

§ 17 Val av styrelse

En styrelse väljs av partiets medlemsgrundade beslutsordning. En styrelse väljs för ett verksamhetsår. En ny styrelse måste väljas av partiet innan utgången av aktuellt verksamhetsår. Vid val av styrelse utses även ordförande, vice ordförande och kassör.

§ 18 Styrelsemöten

Styrelsen kan endast fatta beslut på styrelsemöten. Styrelsemöte kan även ske via Internet eller telefon. Kallelse måste gå ut till alla styrelseledamöters senast kända e-postadress. I händelse av ej mottagen kvittens kan inte mötet starta före en vecka efter kallelsens utsändande. Styrelsemöten ska protokollföras och protokollet ska undertecknas av samtliga deltagande styrelseledamöter. Mötets ordförande ansvarar för att protokollet så snart som möjligt görs tillgängligt för allmänheten via partiets hemsidor. Beslut fattas med enkel majoritet av det totala antalet styrelseledamöter, oavsett antal deltagande. Beslut som inte protokollförts på ovan beskrivet sätt äger ingen giltighet.
Styrelsemöten kan ej pågå en längre tid än 24 timmar.

§ 19 Medlemsmöte

Medlemsmötets huvudsakliga funktion är att se till att valsystemet fungerar enligt föreskrifterna i stadgar och reglemente samt att en styrelse finns tillsatt för varje verksamhetsår.

§ 20 Medlemsmötets beslutanderätt

Medlemsmötet har ingen beslutanderätt under perioder då valsystemets status är “i bruk” eller “temporärt”, förutom beslutanderätten om valsystemets status samt annan beslutanderätt som specifikt tillskrivs medlemsmötet i dessa stadgar. Medlemsmötet har även rätt att fatta beslut som enligt dessa stadgar måste fattas av partiets beslutsordning, men som inte valsystemet har fattat beslut om.

Då valsystemets status är “ur funktion” övertar medlemsmötet valsystemets hela beslutsrätt.

Ett medlemsmöte har alltid rätt att välja styrelse; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, revisorer och revisorssuppleant, för kommande eller påbörjat verksamhetsår om detta inte redan gjorts av valsystemet. Information om ett sådant val kan finnas med i kallelsen till partimötet.

§ 21 Kallelse till Medlemsmöte

Kallelsen till ett medlemsmöte sker via partiets hemsida och post till samtliga medlemmars senast kända e-postadress. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före utsatt dag för medlemsmötet. I kallelsen till ett medlemsmöte ska följande handlingar vara tillgängliga:

 • Valförrättarens rapport
 • Styrelsens beslut om valsystemets status
 • Förslag till dagordning

Om valsystemets status är ur funktion när kallelsen sker kan även följande handlingar ingå i dagordningen:

 • Styrelsens förslag
 • Medlemmarnas förslag

Partiets samtliga mötesprotokoll ska finnas tillgängliga via partiets hemsida.

§ 22 Dagordning vid Medlemsmöte

Vid medlemsmöte ska följande punkter behandlas:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
 5. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt.
 6. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status.
 7. Fastställande av mötets fortsatta dagordning med ledning av valsystemets status.
 8. Vid ordinarie medlemsmöte ska följande punkter behandlas här:
  • Verksamhetsberättelse
  • Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
  • Framläggande av revisionsberättelse

  Dessutom ska det ordinarie medlemsmötet besluta om följande såvida inte valsystemet redan gjort det:

  • Frågan om ansvarsfrihet för styrelser verksamma under gångna verksamhetsåret.
  • Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 9. Om valsystemet är ur funktion ska följande punkter behandlas här:
  • Val av ordförande
  • Val av vice ordförande
  • Val av kassör
  • Val av sekreterare
  • Val av styrelseledamöter
  • Val av revisorer och revisors suppleant
  • Styrelsens motioner
  • Medlemmarnas motioner
 10. Om valsystemet är i bruk eller är temporärt ska följande punkter behandlas här:
  • Tillsättande av styrelseposter som ej tillsatts av valsystemet
  • Tillsättande av revisorer och revisors suppleant om detta ej gjorts av valsystemet
 11. Övriga frågor.

§ 23 Verksamhetsåret

Partiets verksamhetsår följer kalenderåret.

§ 24 Det ordinarie medlemsmötet

Det ordinarie medlemsmötet hålls varje år före utgången av maj månad, vid den tidpunkt och plats partiets beslutsordning beslutar om. Partiet kan också välja att enbart bedriva mötet kontinuerligt på partiets hemsida. I kallelsen till ordinarie medlemsmöte ska även följande handlingar vara tillgängliga:

 • Verksamhetsberättelse.
 • Resultat och balansräkning.
 • Revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse skall årligen redovisas på partiets hemsida.

§ 25 Val av revisorer

Två revisorer väljs av partiet för ett verksamhetsår, men kan nyväljas under löpande verksamhetsår. Två nya revisorer måste väljas av partiet innan utgången av aktuellt verksamhetsår. I samband med val av revisorer väljs även revisorssuppleant.

§ 26 Bokföring

Partiets kassör ansvarar för bokföringen. Partiets ekonomiska transaktioner ska bokföras enligt kontantmetoden. Kalenderår är räkenskapsår. Bokföringen ska i sin helhet vara tillgänglig för allmänheten via partiets hemsidor.

§ 27 Partiets firmatecknare

Partiets firma tecknas av partiets ordförande, vice ordförande samt kassör var för sig.

§ 28 Extraordinära händelser

Partiets stadgar reglerar även extra medlemsmöte, förändring av stadgar samt partiets upplösning.

§ 29 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte kan hållas när styrelsen så önskar eller när minst 1/10 av medlemmarna så önskar.

§ 30 Förändring av stadgar

Stadgarna kan endast ändras genom valsystemet. Förändring är endast möjlig då styrelsen har deklarerat att valsystemet är antingen temporärt eller i bruk. Ändring av §3, §4, §5, §30 och §31 kräver 100% majoritet, eller 75% majoritet i två på varandra följande omröstningar med minst tre och högst tolv månaders mellanrum. Ändring av övriga paragrafer kräver 2/3 majoritet.

§ 31 Partiets upplösning

Beslut om partiets upplösning kan endast ske vid årsmöte med 100% majoritetsbeslut. Beslut om vad som skall ske med eventuella tillgångar tas vid beslut om upplösning. Eventuella tillgångar får vid upplösning ej tillfalla enskilda partimedlemmar.

]]>
http://aktivdemokrati.se/doc/stadgar/2014/stadgar-2014-04-28/feed/ 0
Flytande eller direkt demokrati på riksnivå? http://aktivdemokrati.se/demokrati/2014/flytande-eller-direkt-demokrati-pa-riksniva/ http://aktivdemokrati.se/demokrati/2014/flytande-eller-direkt-demokrati-pa-riksniva/#comments Tue, 22 Apr 2014 09:09:36 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=7158 Read more ›]]> Ska vi ha flytande eller direkt demokrati på riksnivå i Direktdemokraterna?

Extramöte torsdag 24/4 19:00 (Skype)

Instruktioner: Lägg till peter.iwanek som kontakt i Skype, så hjälper vi dig.

Ett principbeslut har inte fattats i frågan och vi behöver fatta det inför lanseringen. För att diskussioner och framtida beslut ska vara förankrat är det viktigt att så många som möjligt deltar i mötet.

Det är förmodligen givet var alla medlemmar i Aktiv Demokrati står i den här frågan, så det kanske tycks märkligt att lyfta frågan här, men vi behöver ha en tydlig och gemensam linje så att det inte är några tveksamheter i press, marknadsföring och övriga kanaler.

Eftersom kompromissen gällande kommunalt självstyre i frågan endast gällde kommuner är det hög tid att fatta beslut i frågan på riksnivå.

Instruktioner för hur man installerar och använder Skype finns här:

http://aktivdemokrati.se/kalendarium/

]]>
http://aktivdemokrati.se/demokrati/2014/flytande-eller-direkt-demokrati-pa-riksniva/feed/ 0
Kalendarium http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/kalendarium/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/kalendarium/#comments Sat, 12 Apr 2014 09:37:10 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=7137 Read more ›]]> För att det ska bli enklare för alla att hålla reda på alla möten och evenemang har jag skapat en kalender. Tanken är att lägga till allt som rör Aktiv Demokrati/Direktdemokraterna i den.

Du hittar kalendern här. Det finns även länkar under “Vårt parti” och “Medlem”.

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/kalendarium/feed/ 0
Almedalsveckan 2014 http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/almedalsveckan-2014/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/almedalsveckan-2014/#comments Tue, 08 Apr 2014 19:31:36 +0000 Erika http://aktivdemokrati.se/?p=7105 Read more ›]]> Direktdemokraterna ska till Almedalsveckan 2014, 29 juni – 6 juli.

(Detta är en projektsida som löpande kommer att uppdateras.)

Anmälningsavgift

Båtbiljett + Boende i Koburg: 1000 kr
Båtbiljett + eget boende: 500 kr

OBS! Detta är enbart en delbetalning. Kompletteras med övriga kostnader på plats. Vid avanmälan återbetalas bara den del som återstår när kostnader täckts upp, efter Almedalsveckan.

Alla måste betala i förskott. Sätt in pengar till Erika Olofsdotter Johansson konto:
Swedbank: 8114-1, 63 453 331-9.

Båtresan till Visby

Vi bokar en gruppresa från Nynäshamn lördagen den 28e juni.
(Kostnaden per person blir ca 200 kr förutsatt att vi är minst 10 personer som anmäler oss tidigt.)
Det kommer att gå en bil från Stockholm till Nynäshamn på lördag kväll.

Boende på Gotland

Vi har bokat ett par rum på Koburg vandrarhem. Det är extremt svårt att få billigt boende under Almedalsveckan. Så det här är ett mycket bra alternativ. Ca en halvtimmes bilresa från Visby. Ca 250 kr per person och natt. Först till kvarn gäller. Betala in anmälningsavgiften så snart som möjligt för att försäkra dig om plats!

Bidrag

Sätt in pengar till Erika Olofsdotter Johansson konto: Swedbank: 8114-1, 63 453 331-9.
Vi kommer att löpande redovisa hur mycket pengar vi fått in och till vad det har användts.

Planering

Diskussioner och planering sker i vårt forum eller på Facebook eller på de möten via Skype. Mötesanteckningar ligger på Google docs. Kontakta erika@aktivdemokrati.se för mer information.

Foto: Region Gotland

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/almedalsveckan-2014/feed/ 0
Allmän information till alla med Gmail-epost http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/allman-information-till-alla-med-gmail-epost/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/allman-information-till-alla-med-gmail-epost/#comments Tue, 08 Apr 2014 13:35:38 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=7099 Read more ›]]> Allmän information.

Igår upptäckte vi att mejl från Gmail, Googles eposttjänst, har svartlistats hos en spamtjänst. Det innebär att det kan vara svårt att skicka mejl från Gmail-adresser till en mängd olika mottagare.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/Lp_yylgKJ24%5B1-25-true%5D

Om du får ett felmeddelande när du skickar från Gmail, prova att använda en annan epost om möjligt. Alternativt kan du kontakta mig (https://www.facebook.com/peter.iwanek) så hjälper jag dig tillrätta.

Mitt användarnamn på Skype är peter.iwanek om du föredrar Skype. Alternativt kan du svara på det här inlägget så hjälper jag dig.

MVH
Peter Iwanek
Medlemssupporter Aktiv Demokrati

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/allman-information-till-alla-med-gmail-epost/feed/ 0
En ny logotyp för Direktdemokraterna http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/en-ny-logotyp-for-direktdemokraterna/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/en-ny-logotyp-for-direktdemokraterna/#comments Wed, 02 Apr 2014 10:13:27 +0000 Jonas Liljegren http://aktivdemokrati.se/?p=7072 Read more ›]]> Vi är på väg att gå samman med DemoEx och tillsammans byta namn till Direktdemokraterna.

Hur ska vår nya logotyp för Direktdemokraterna se ut?

Diskussioner kring logotyp brukar vara livliga med ständigt nya förslag. Kärngruppen för AD och nya Direktdemokraterna har gett Peter Iwanek i uppdrag att ta fram ett par förslag för vår nya logotyp. Snart vill vi trycka flygblad, tröjor och plakat för valkampanjen och därför behöver vi komma till beslut nu. Diskussion har pågått ett bra tag på möten och i forum.

Vi har en gemensam omröstning för alla i nya Direktdemokraterna där du kan rangordna förslagen samt även lägga till egna förslag. Eftersom denna ska vara öppen för medlemmar både i Aktiv Demokrati, Demoex och Äkta Demokrati, har vi utsett administratörer från respektive parti som kommer att godkänna ansökan för att få rösta.

Vi har också en extra ja/nej-omröstning för Aktiv Demokrati för att godkänna det här upplägget.

Vi ger Peter mandat att komma med en färdig version av logotypen, baserat på det vinnande förslaget.

logga-a

logga-b

logga-c

D

DD_logoskiss

 

RÖSTA HÄR:
GOV Omröstning för AD/DD/ÄD: Välj logotyp
Omröstning för AD: Godkänn tillvägagångssättet

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/en-ny-logotyp-for-direktdemokraterna/feed/ 15
Årsmöte för Aktiv Demokrati 2013 http://aktivdemokrati.se/doc/protokoll/2014/arsmote-for-aktiv-demokrati-2013/ http://aktivdemokrati.se/doc/protokoll/2014/arsmote-for-aktiv-demokrati-2013/#comments Tue, 18 Feb 2014 22:47:17 +0000 Jonas Liljegren http://aktivdemokrati.se/?p=6998 Read more ›]]> Protokoll:
Årsmöte för Aktiv Demokrati 2013
PDF-version

Datum:
2013-06-10 — 2013-08-06

Plats:
Möte via Internet
http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=142&start=0&sk=s&sd=a

Dagordning:

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare
02. Fastställande av dagordning
03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
04. Val av 2 justerare
05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt.
06. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status.
07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning
08. Verksamhet:
08A. Verksamhetsberättelse
08B. Fastställande av resultat och balansräkning
08C. Framläggande av revisionsberättelse
08D. Beslut om ansvarsfrihet
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
09. (utgår)
10. Val till förtroendeuppdrag:
10A. Val av ordförande och vice ordförande
10B. Val av kassör och medlemsadministratör
10C. Val av sekreterare
10D. Val av medlemssupporter
10E. Val av revisorer och revisors suppleant
11. Övriga frågor.

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Jonas Liljegren är vald till mötesordförande och mötessekreterare.

02. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Mötet fanns vara i behörig ordning utlyst.

04. Val av 2 justerare
Erika Johansson och Hassan Toosi valda till justerare tillika rösträknare.

05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt
Mötesordförande förklarade att kontrollen har gjorts och att denna punkt är avslutad.

06. Rapport ifrån valförrättare
Valsystemet fanns vara i bruk.

07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning
Mötets fortsatta dagordning fastställdes.

08A. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen skriven av Jonas Liljegren finns under länken nedan:
http://aktivdemokrati.se/doc/2013/verksamhetsberattelse-2012/

08B. Fastställande av resultat och balansräkning
Dokumentlänkar:

Se årsberättelsen för ytterligare information om Tuvekonferensen och Almedalen. För båda dessa projekt gäller att de genomfördes utan tillskott från partikassan. Jonas Liljegren har bifogat egna sammanställningar av Tuve och Almedalen. De ingår inte formellt i vad revisorn ska granska.

Tuve:
Deltagarna betalade in en summa som skulle täcka både hyran och även en del av matkostnaderna. Kassören har troligen en del kvitton och anteckningar som visar vem som betalt vad för maten. Tuve-konferensen gav nästan 1000 kr i överskott. Dessa pengar har lovats betala tillbaka till deltagarna. För att göra detta behöver vi antingen få tag på kvittona eller ta något slags beslut om hur vi vill fördela pengarna.

Almedalen:
Inför Almedalen beslutade vi att använda pengar från partikassan för att köpa in banderoll, strandflagga, flygblad, etc. Dock har inga pengar från partikassan använts för kostnader specifikt för Almedalen, förutom av de donationer som öronmärkts specifik för Almedalsprojektet (eller för styrelsens godtycke). Dessa donationer har inte bekostat mat, resa, boende eller liknande för de som deltog. Jonas Liljegren var kassör för Almedalsprojektet och har försökt att hålla reda på alla betalningar fram och tillbaka.

08C. Framläggande av revisionsberättelse

Undertecknad är revisor för partiet Aktiv Demokrati för verksamhetsåret 2012. Lars-Onni Wik har avsagt sig uppdraget som revisor. Jag har granskat kassörens redovisning och har bara följande anmärkning: en återbetalning på 207:- från Binero då vi sa upp webbhotellet som vi inte kan återfinna. Jag anser dock att verksamhetsåret 2012 är tillbörligt redovisat och att redovisningen för 2012 är godkänd.

Hindås 2013-05-26
Roger Persson
Revisor

08D. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten fastställd för 2014 enligt följande:

Utgifter:
Webb: 1000 kr
Kontoavgifter: 500 kr
Administration: 500 kr

För de inkomster som överskrider ovan uppräknade utgifter går 75% till motsvarande lokalavdelning eller region.

09. (utgår)


10. Val till förtroendeuppdrag

10A. Val av ordförande och vice ordförande
Detta är en kontinuerlig omröstning.

 • Jonas Liljegren sitter kvar som ordförande
 • Thomas Larsson kommer att ta över som vice ordförande, tillträdandes den 14e augusti

10B. Val av kassör och medlemsadministratör
Detta är en kontinuerlig omröstning.
Johan Liljegren tar över som kassör och medlemsadministratör.
Tillträdandes den 14e augusti

10C. Val av sekreterare
Detta är en kontinuerlig omröstning.
Jimmy Strobl tar över som sekreterare.

10D. Val av medlemssupporter
Detta är en kontinuerlig omröstning.
Peter Iwanek tar över som medlemssupporter.

10E. Val av revisorer och revisors suppleant
Årsmötet har valt Roger Persson och Magnus Gustavsson till revisorer. Årsmötet har valt att ej ha en revisorssuppleant.


11. Övriga frågor

Inga. Årsmötet avslutades den 06 augusti 2013.

]]> http://aktivdemokrati.se/doc/protokoll/2014/arsmote-for-aktiv-demokrati-2013/feed/ 0 Att definiera ordet Demokrati http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/att-definiera-ordet-demokrati/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/att-definiera-ordet-demokrati/#comments Sun, 26 Jan 2014 21:27:05 +0000 Jonas Liljegren http://aktivdemokrati.se/?p=6961 Read more ›
]]> Under vår konferens i Frustuna 2013 hade vi en session för att definiera ordet demokrati. Vi blev inte klara, men kom med några förslag och några frågor.

Utdrag från samtalen:

Några anteckningar:

 • Vad menar vi med demokrati?
  • Etym.def. Demos (folk) Kratein (makt).

Fem förslag

 1. (a) Alla får komma till tals och bli lyssnade på tills personen är klar. (b) En klar beslutsprocess från åsikt till beslut. (c) Stöd för att fortsätta sin önskan.
 2. En icke hierarkisk struktur.
 3. Den enskildes rätt att vara med och bestämma i samhället.
 4. En beslutsprocess där berörda i ett visst område får vara med och fatta beslut, i de frågor de vill vara med och påverka i.
 5. Konsensus, konfliktlösning, majoritet, dialog, fri åsiktsbildning och att få tala och tänka fritt. Summan är större än alla enskilda åsikter sammanslaget.

Gemensamma rättigheter i en Demokrati

 • Rätten att få rösta
 • Rätten att få ge förslag
 • Rätten att få debattera
 • Följa majoritetsprincipen vid oenighet.

Vad är det som skiljer mellan demokrati och representativ demokrati?

Man måste vara folkvald representant för att ha fullständiga demokratiska rättigheter i en representativ demokrati.

Vad är det som skiljer mellan demokrati och direkt demokrati?
Direktdemokratirörelsen möttes i Gnesta
Direkt demokrati uppfyller rättigheterna för alla medborgare. Inga representanter finns.

Vad är flytande demokrati?

Direkt demokrati med möjlighet att delegera sin röst.

Se även mer om Demokrati i vår ordlista.

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/att-definiera-ordet-demokrati/feed/ 0
Artikel om direktdemokrati i Fria Tidningen http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/artikel-om-direktdemokrati-i-fria-tidningen/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/artikel-om-direktdemokrati-i-fria-tidningen/#comments Mon, 06 Jan 2014 10:49:26 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=6915 Read more ›]]> Det passar väl bra att inleda det nya året med lite goda nyheter.

En journalist ringde upp mig får någon månad sedan och ville göra en intervju om direktdemokrati och Aktiv Demokrati för Fria Tidningen. Vi träffades och genomförde intervjun. Efter intervjun sade journalisten att det är “sällan man skriver om något helt nytt.”

Artikeln är nu live, både i papperstidningen och onlinevarianten. Jag saxar lite:

Direktdemokrati ska bryta passiviteten

Samtidigt som många traditionella partier tappar medlemmar skapas det nya sätt att förhålla sig till demokratin. Runtom i världen startas partier, internetcommunitys och föreningar som vill ge den enskilda medborgaren ett ökat inflytande i politiken. I Sverige har tre direktdemokratiska partier börjat samarbeta med sikte på höstens val.

Peter Iwanek kom först i kontakt med partiet för ett år sedan när han träffade några representanter som informerade om partiet på Järntorget i Göteborg. Han fastnade direkt.

– De sa att “vi vill att människor ska tänka själva”. Jag insåg att man kan samlas kring sakfrågor och stänga av ideologierna i de fall där de fungerar mest som politiska tvångströjor.

I somras samlades de tre svenska direktdemokratiska partierna i Gnesta och pratade om att samarbeta. Nu ser det ut som att de kommer att slå sig ihop till ett gemensamt parti. Arbetet växer fram sakta av respekt för hela reformen och de vill börja med att satsa på att få inflytande i mindre kommuner för att ge systemet tid att mogna och växa. Att skapa möjlighet att testa brister, utveckla systemet och se vad som fungerar.

Hela artikeln finns här. Kommentera gärna i kommentarsfältet.

God fortsättning vänner!

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/artikel-om-direktdemokrati-i-fria-tidningen/feed/ 0
Vi har mycket att vinna på att gå samman http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/vi-har-mycket-att-vinna-pa-att-ga-samman/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/vi-har-mycket-att-vinna-pa-att-ga-samman/#comments Thu, 02 Jan 2014 08:44:47 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=6893 Read more ›]]> Öppet brev från Per Norbäck, Ordförande Demoex/Direktdemokraterna publicerat på begäran.

“Årets första dag 2014 fick jag veta att AD hade röstat för att inte byta namn till Direktdemokraterna. Jag blev ledsen när jag fick höra det. Demoex bytte namn till Direktdemokraterna för att kunna gå samman med AD och andra direktdemokrater i landet.

Vi har mycket att vinna på att gå samman. Framför allt får vi en starkare organisation som kan skynda på demokratiutvecklingen i landet. I augusti 2013 arrangerade AD en tvådagarskonferens i Gnesta. Jag var med på konferensen som kändes historiskt därför att vi blev så eniga. Vi insåg att det inte finns några ideologiska skillnader mellan oss.

Delegering och “ren” direktdemokrati utesluter inte varandra. På lokal och kommunal nivå får man besluta demokratiskt om man vill ha delegering eller inte. På EU- och riksnivå lär delegering behövas om vi vill ha in andra partier i våra demokratisystem, så att demokratin sker öppet på nätet istället för i slutna rum.

Jag skriver “vi” för jag ser oss som en gemensam rörelse även om ni röstade nej till att heta Direktdemokraterna, det namn som för övrigt Aktiv Demokrati skulle ha haft från början om inte webbadressen redan hade varit upptagen. Vill du underlätta samarbetet över partigränser, förbättra demokratin och göra korruption svårare? I så fall vill vi samma sak.

Jag är livrädd för att mina barnbarn om 40 år ska fråga “varför gjorde ni ingenting?” och jag ska behöva svara att vi inte kunde enas. Många har goda idéer och god vilja men om vi motarbetar varandra hjälps det inte. Därför vädjar jag till er att begrunda Sally Santessons kloka ord: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke!

Hur tänker jag mig då att sammanslagningen mellan våra tre partier (AD, Direktdemokraterna och ÄD, Äkta Demokrati) ska gå till? Som jag ser det har arbetet redan börjat och alla är välkomna att delta i våra möten på Skype mm. De mest aktiva personerna driver utvecklingen, tar fram stadgar för organisationen och förbereder en rikskongress. Förslaget är att vi har den första rikskongressen den 22-23 mars, utser en styrelse samt beslutar om stadgar. Vi hoppas då på ett ordentligt genomslag i media.

För att förlöjliga de hierarkiska systemen kan vi kanske göra som någon i AD föreslog; skriva in i stadgarna att alla medlemmar är ordförande. Styrelsen bör dock bestå av ett fåtal personer från samtliga partier för att kunna arbeta effektivt. Den bör underlätta för direktdemokrater som vill ställa upp i kommunal- och landstingsval och i övrigt låta dem vara så självstyrande det bara går. Vi skulle behöva växa underifrån och få flera mandat för att få en gemensam budget för riksorganisationen. Direktdemokraterna har via sitt enda mandat i Vallentuna 180 000 kronor i partikassan genom partistöd.

Styrelsen bör dessutom samordna aktiviteter, arbeta med PR, ekonomi samt knyta kontakter med andra partier även internationellt. En direktdemokratisk partigrupp i EU vore inte omöjlig. Mycket stimulerande arbete och nej – jag ser mig inte som självklar styrelsemedlem. För två år sedan kollapsade jag av överansträngning och jag vill inte hamna i det läget igen. Jag vill ha en driftig och energisk styrelse som får saker gjorda, inga bromsklossar.

Hälsningar,

Per Norbäck
Ordförande Demoex/Direktdemokraterna”

Per Norbäck

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2014/vi-har-mycket-att-vinna-pa-att-ga-samman/feed/ 25
Redovisning, verksamhetsåret 2012 http://aktivdemokrati.se/ekonomi/2013/redovisning-verksamhetsaret-2012/ http://aktivdemokrati.se/ekonomi/2013/redovisning-verksamhetsaret-2012/#comments Thu, 26 Dec 2013 14:31:59 +0000 Jonas Liljegren http://aktivdemokrati.se/?p=6863 Read more ›]]> Dokument som PDF: Resultat- och balansräkning 2012 och
Bokföring 2012 och Tuve Konferens 2012 och Almedalen 2012.

Resultaträkning 2012

Intäkter

Medlemskap

1725,00

Donationer

780,00

Almedalsdonationer

8200,00

Inbetalning familjehelg

706,00

Summa intäkter

11411,00

Utgifter

Plusgiro

453,00

Årsavgift + transaktionsavgifter

Payson

10,35

Transaktionsavgifter

Domännamn

99,00

Loopia

Webhotell

300,00

Manufrog

Familjehelg hyra

1520,00

Tuve scoutkår

Familjehelg återbetalning

986,00

Att återbetala till medlemmar som förbetalade mer än vad som
behövdes.

Almedalsutgifter

8200,00

3200 till ska betalas ut.

Inköp

7644,41

Strandflagga, banderoll, knappar, t-shirtar

Summa utgifter

19212,76

Årets resultat

-7801,76

Balansräkning 2012

Tillgångar

2012-01-01

2012-12-31

Plusgiro

9974,20

5432,79

Payson

326,15

615,80

Handkassa

0,00

122,00

Summa tillgångar

10300,35

6170,59

Skulder

2012-01-01

2012-12-31

Handkassa

514,00

0,00

Almedalsutgifter¹

3200,00

Tuve-konferensen²

986,00

Summa skulder

514,00

4186,00

Summa

9786,35

1984,59

-7801,76

Noter

1. Kvar att betala ut från donationer för utgifterna, till
Jonas

2. Mellanskillnaden har utlovats tillbaka till deltagarna

Plusgirot

2012-01-01

Ingående saldo

9974,2

Varav

Varav

Belopp

Med-lemskap

Donation

Saldo

Beskrivning

2012-01-04

Kontoavgifter

-450,00

9524,20

2012-01-30

Medlemskap

75,00

75,00

9599,20

2012-01-31

Medlemskap + konferens

400,00

75,00

55,00

9999,20

270 kr till familjehelg

2012-02-03

Kontoavgifter

-3,00

9996,20

2012-02-16

Kontoavgifter

3,00

9999,20

Felaktig kontoavgift krediterad

2012-02-16

Konferenshyra

-1520,00

8479,20

Tuve Scoutkår

2012-03-01

Medlemskap

75,00

75,00

8554,20

2012-03-26

Donation för almedalsveckan

5000,00

5000,00

13554,20

2012-04-11

Medlemskap

75,00

75,00

13629,20

2012-05-07

Webhotell manufrog

-300,00

13329,20

2012-05-07

Domän-kostnad

-99,00

13230,20

LOOPIA AB

2012-06-01

Medlemskap

150,00

150,00

13380,20

2012 & 2013

2012-06-01

Donation för almedalsveckan

200,00

200,00

13580,20

SPONRING ALMEDALSVECKAN 2012

2012-06-05

Bankavgifter

-1,50

13578,70

PRIS ENL SPEC

2012-06-26

Utbetalning för almedalsveckan + knappar + t-shirtar

-8929,41

4649,29

Till Jonas Liljegren för utgifter; varav 5000 för
almedalsutgifter.

2012-06-29

Donation för almedalsveckan

3000,00

3000,00

7649,29

ALMEDALSVECKAN 2012

2012-07-02

Medlemskap

75,00

75,00

7724,29

2012-07-03

Medlemskap

75,00

75,00

7799,29

2012-07-03

Donation

500,00

500,00

8299,29

DONATION SOM STYRELSEN FÖRFOGAR

2012-07-18

Medlemskap

75,00

75,00

8374,29

2012-08-27

Medlemskap

200,00

150,00

50,00

8574,29

medlemskap 2 år + donation

2012-08-31

Medlemskap

75,00

75,00

8649,29

förnyat medlemskap

2012-09-03

Expofy strandflagga + banderoll

-3715,00

4934,29

Strandflagga + banderoll

2012-09-17

Medlemskap

75,00

75,00

5009,29

2012-09-27

Medlemskap

75,00

75,00

5084,29

2012-10-03

Kontoavgifter

-1,50

5082,79

2012-10-26

Medlemskap

75,00

75,00

5157,79

2012-12-03

Medlemskap

100,00

75,00

25,00

5257,79

2012-12-14

Medlemskap

75,00

75,00

5332,79

2012-12-17

Medlemskap

100,00

75,00

25,00

5432,79

Summa

-4541,41

1350,00

8855,00

2012-12-31

Utgående saldo

5432,79

Payson

2012-01-01

Ingående saldo

326,15

Varav

Varav

Belopp

Med-lemskap

Donation

Avgift

Saldo

2012-04-07

75

75

0

5,25

395,9

2012-05-12

75

75

0

0

470,9

2012-05-28

75

75

0

0

545,9

2012-11-22

75

75

0

5,1

615,8

Summa

300

300

0

10,35

2012-12-31

Utgående saldo

615,8

Handkassa

2012-01-01

Ingående saldo

-514

Varav

Varav

Varav

Belopp

Familje-helg

Med-lemskap

Donation

Saldo

2012-01-07

Medlemsavgift + konferens + donation

360

260

75

25

-154

2012-01-07

Konferens + donation

180

80

0

100

26

2012-01-07

Konferens

135

135

0

0

161

2012-01-07

Konferens

270

270

0

0

431

2012-01-07

Konferens

70

70

0

0

501

2012-01-07

Konferens återbetalning

-65

-65

0

0

436

2012-01-07

Konferens utgifter

-314

-314

0

0

122

Summa

636

436

75

125

2012-12-31

Utgående saldo

122

]]>
http://aktivdemokrati.se/ekonomi/2013/redovisning-verksamhetsaret-2012/feed/ 0
Ska det vara så här? http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/ska-det-vara-sa-har/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/ska-det-vara-sa-har/#comments Thu, 26 Dec 2013 12:27:16 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=6851 Read more ›]]> Klipper följande ur en artikel från Resumé

2007

“Stiftelsen Fria Media är en väl dold maktfaktor som stödjer publicistisk verksamhet med hjärtat nära moderaterna. Dessutom ger man bidrag direkt till moderaterna.

I kassan finns minst 81 miljoner kronor men Resumés granskning visar att det snarare rör sig om 100 miljoner kronor efter försäljningar av flera radiostationer till SBS.

Affärsmannen Jarl Mared är stiftelsens överhuvud.

Jarl Mared bekräftar att stiftelsen ger bidrag till olika politiska partier men vill inte gå in mer i detalj på vilka de är.

Vilka skänker ni pengar till?
- I augusti har vi ett styrseminarium om vad som blir nästa stora stödobjekt.

Skänker ni pengar till politiska partier?
- Ja.

Vilka då?
- Det får du fråga dem om.

Hur mycket pengar skänker ni?
- Kommer ej ihåg hur mycket vi har skänkt till partier.

Ställer ni krav på partierna?
- Ja. Det ska vara till särskilda projekt och redovisas för oss.

Som till exempel?
- Bland annat när tokigheterna kring sändningstillstånden för kommersiell radio uppmärksammades. Man får ju bara sända åtta minuter reklam per klocktimme. Lagstiftningen är inte modern.

Vad har de gjort?
- Det finns inget allmänintresse vad de har gjort med pengarna. Men bland annat har de gått till kursverksamhet för politiker.”

Resumé 2007

Socialdemokraterna vet inte vilken fot de ska stå på

2011

“Johansson (S) [justitieutskottets ordförande]  menar att det alltid finns en risk när ett parti tar emot pengar från privata företag eller stiftelser.

 Det finns alltid en risk att man skapar hållhakar på politiker, speciellt när det görs utan insyn för medborgare, säger Johansson.
Det var så sent som i förra veckan som det röstades om partibidrag ska lagstiftas och göras offentliga. Trots tidigare krav sa Socialdemokraterna då nej i frågan.

Expressen 2011

2013

“Regeringen förslag för hur partierna ska redovisa bidragen sågas av Socialdemokraterna som nu kräver att justitiedepartementet innan den 15 oktober lägger fram en proposition som även skulle tvinga redovisning av anonyma gåvor.

Socialdemokraterna kommer annars att själva ta ett utskottsinitiativ.

Det berättade partisekreterare Carin Jämtin och gruppledare Mikael Damberg på en presskonferens i dag.

Alla som går och röstar ska veta vem som har intresse av ett eventuellt förslag som ett parti lägger. Det kan handla om någon som ger pengar och som vill ha en gentjänst, helt enkelt. Som väljare ska man själv kunna få bedöma sådant, säger Carin Jämtin.”

Dagens Opinion 2013

S kräver lag om redovisning av anonyma partibidrag

Sverige är fortfarande en av ett fåtal demokratier som tillåter anonyma partibidrag.

Hur kan det vara acceptabelt i en demokrati värd namnet?

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/ska-det-vara-sa-har/feed/ 1
Presentation av Aktiv Demokrati http://aktivdemokrati.se/demokrati/2013/presentation-av-aktiv-demokrati/ http://aktivdemokrati.se/demokrati/2013/presentation-av-aktiv-demokrati/#comments Wed, 25 Dec 2013 15:23:38 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=6842 Read more ›]]> Jag har varit med och hållit introduktionsmöte om Aktiv Demokrati via Skype ett par månader nu. Vi kör mötena 1-2 gånger per månad beroende på behov.

Under mötet håller vi en presentation som kort sammanfattar Aktiv Demokrati:s verktyg och vad vi står för.

Det var en medlem som undrade varför presentationen inte var tillgänglig att ladda ner och dela. När jag fick frågan skrattade jag till.

-  Ja, det kan man ju undra. Har helt enkelt inte tänkt på det.

Så här är presentationen för den som vill ta del av den eller dela den till intresserade.

Presentationen är uppdelad i följande delar:

 1. Introduktion till flytande demokrati
 2. Hur ska det gå?
 3. Medborgarförslag
 4. Varför gör Aktiv Demokrati det här?

Presentationen är gjord av mig, Hedy och Jonas. Tycker ni att något är helt uppåt väggarna – är vi självklart öppna för återkoppling.

Länk till PDF: Presentation av Aktiv Demokrati

]]>
http://aktivdemokrati.se/demokrati/2013/presentation-av-aktiv-demokrati/feed/ 0
Debatt: Flytande Demokrati från World Forum for Democracy i Strasbourg http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/debatt-flytande-demokrati-fran-world-forum-for-democracy-i-strasbourg/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/debatt-flytande-demokrati-fran-world-forum-for-democracy-i-strasbourg/#comments Fri, 29 Nov 2013 11:44:08 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=6762 Read more ›]]> Debatt om Liquid Democracy (Flytande Demokrati) från World Forum for Democracy i Strasbourg – 2013.

Introduktion till debatten:
http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/lab1_

Fler debatter om demokrati från WDFD 2013 här:
http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/deferred-transmission

Direktsändning här:
http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/live

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/debatt-flytande-demokrati-fran-world-forum-for-democracy-i-strasbourg/feed/ 1
Omröstning om sammanslagning av Aktiv Demokrati med Direktdemokraterna i Vallentuna http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/omrostning-om-sammanslagning-av-aktiv-demokrati-med-direktdemokraterna-i-vallentuna/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/omrostning-om-sammanslagning-av-aktiv-demokrati-med-direktdemokraterna-i-vallentuna/#comments Sat, 23 Nov 2013 12:41:30 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=6731 Read more ›]]> Efter inledande samtal på konferensen i Gnesta och samtal på vår webbplats har omröstningen slutligen påbörjats.

Omröstningen hittar du här.

Omröstningen är det första steget i ett eventuellt sammangående. Om det blir ett positivt utfall kommer omröstningar om bland annat stadgar, namn och partiprogram att följa.

Diskussionstråd för omröstningen finns här.

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/omrostning-om-sammanslagning-av-aktiv-demokrati-med-direktdemokraterna-i-vallentuna/feed/ 0
Direktdemokratirörelsen möttes i Gnesta http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/direktdemokratirorelsen-mottes-i-gnesta/ http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/direktdemokratirorelsen-mottes-i-gnesta/#comments Wed, 30 Oct 2013 21:52:49 +0000 Erika http://aktivdemokrati.se/?p=6626 Read more ›]]> Den 9-11 Aug 2013 träffades vi  på Frustuna scoutgård i Gnesta för hitta en gemensam väg framåt för direktdemokratin i Sverige.

Rätt otroligt hur det kan finnas så många olika idéer och inriktningar kring direktdemokrati när vi i grunden vill samma sak. Vi har en del olika synsätt på hur vi kan göra direktdemokrati till ett verkligt alternativ för svenska folket. Var satsar vi bäst?  I kommun? I riksdag? Med enkel direktdemokrat? Flytande demokrat? Hur kan vi förena oss? Vilket namn ska vi ha?

Frågorna är många och åsikterna går som sagt isär.

Vi började fredagen med att alla fick göra en presentation av sig själva och varför vi var där.

Vad förväntade vi oss och ville ha ut av helgen?

Vi som var där var:

Jerry Gabrielsson och Per Norbäck som berättde och delgav sina erfarenheter av att sitta på mandat i Vallentuna för Demoex som numera heter Direktdemokraterna.

Krister Segergren och Richard Danilda  från partiet Enhet som kom och delade sina tankar kring direktdemokrati, politik och mycket annat.

Hans Jangeby från Äkta demokrati som engagerat sig för folkinitiativet i Värmdö mot nedläggningen av en skola.

Thomas Larsson som med sin ide kring hur Föreningen för direktdemokrati kan fungera. Hur vi kan utbilda folk på bred front i frågor kring demokrati och direktdemokrati. Thomas är väl insatt i allt från medborgardialog till medborgar initiativ, folkinitiativ elektroniska möjligheter och mycket mer. Han jobbar just nu på att få i gång ett samarbete med studieförbunden.

Anna Gustin kom för att utbilda sig (tror jag) i alla direktdemokratiska partiernas olikheter. Hon ställde mycket frågor. Ställde saker på sin spets och uppmuntrade (läs tvingade) oss att samarbeta.

Hedy Mahmoudi som visade sig vara en duktig sekreterare, fantastisk kock och en smart och klok kille som kom med relevanta synpunkter.

Catrin Eggers pratade om demokrati i grupp och hur viktigt det är att tillåta kaos.

Joakim Sigvald  berättade lite om boken om direktdemokrati de  jobbar på och hälsar att jag gärna får nämna att de söker  korrekturläsare.   Han hade även varit i Estland och intervjuat projektledaren för deras e-röstningssystem.

Peter Iwanek (uppfattade jag det som) tänkte strategiskt. Hur kan vi samarbeta? Hur kommer vi framåt? Varför går inte Äkta demokrati och Direktdemokraterna ihop? Vad skiljer Direktdemokraterna i från Aktiv Demokrat?

Jimmy Strobl… Hur kan vi använda oss av han charm? Killen från Falkenberg som halkat in i Aktiv Demokrati. Avhoppandes i från socialdemokraterna för att han såg möjligheterna med AD. Som har lätt för att prata med folk, knyta nya kontakter och som med sin entusiasm fångar andra.

Jonas Liljegren är ordförande för Aktiv Demokrati, kunnig och kompetent i alla frågor kring direktdemokrati. Håller sig uppdaterad omkring direktdemokratiska partier runtom i världen.

Gerardo Amaya kom även och besökte oss för att lära och förstå mer om direktdemokrati.

Och sist jag Erika Johansson (Olofsdotter) som organiserade, drog i trådar och jobbade på för få till stånd det här mötet och den här konferensen för en starkare och gemensam frammarsch för direktdemokratin i Sverige.

En viktig slutpunkt vi till slut enades om var när vi tydligt insåg att vi som var där faktiskt vill att Aktiv Demokrat vill gå i hop med Direktemokraterna men hur skulle det gå till? Men hur vill resten av ADs medlemmar? Det här måste ju upp till omröstning. Och vi måste redogöra sakligt för vad som sas här.

För flera av oss har det här med flytande demokrati varit en riktig hjärtefråga. Det som gjort att vi trott på AD och velat engagera oss i partiet, medans andra har haft så svårt att tro på och se fördelarna med flytande demokrati. Det är för komplicerat för vanligt folk att förstå har Hans upprepade gånger hävdat. Och nu sitter vi här med den frågan som håller oss isär. Skillnaden mellan Direktdemokraterna och Aktiv Demokrati är ju även att AD ska kunna fungera på riksnivå. Och där har vi sett den flytande delen som nödvändig.

Peter ställde frågan till Per Norbäck; om vi går i hop och ni vill ha enkel direktdemokrati i kommunen,  hur går det i hop med ADs ide om flytande demokrat?

Per svarar logiskt det är väl bara att lägga in en flik att gå in på för den som inte har tid, ork eller vill engagera sig i varje fråga.

Han har helt klart en poäng där. En lösning. Något vi borde kunna enas om.

Vi bestämmer oss för att jobba vidare med detta under hösten och försöka se över en eventuell sammanslagning av stadgar osv.

Helgen avslutades med lite filmprojekt. Vi sa alla en fras inför kameran om varför vi vill ha direktdemokrati i Sverige. Den har sedan klippts ihop av Peter. Filmen kan du se här. Vi gjorde även förberedelser för en crowdfunding-film.

Länk till Direktdemokraternas bloggpst finns här. Länk till Enhets bloggpost finns här. Även Hans Jangeby har skrivit mycket på Äkta Demokratis sida på facebook.

Tack alla ni som deltog. För att ni kom. För ert deltagande.

]]>
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2013/direktdemokratirorelsen-mottes-i-gnesta/feed/ 0
Vill ni avskaffa politikerna? http://aktivdemokrati.se/faq/2013/vill-ni-avskaffa-politikerna/ http://aktivdemokrati.se/faq/2013/vill-ni-avskaffa-politikerna/#comments Wed, 16 Oct 2013 18:42:37 +0000 John http://aktivdemokrati.se/?p=6529 Read more ›]]> Nej vi vill inte avskaffa traditionell politik och politiker men vi vill komplettera det systemet med direktdemokrati och delegater. Detta kommer att skapa ett mer demokratiskt system där mer politiska beslut fatta som vi alla kan stå bakom och som inte påverkas lika lätt av korruption.

]]>
http://aktivdemokrati.se/faq/2013/vill-ni-avskaffa-politikerna/feed/ 9
Att förmedla AD:s budskap på ett effektivt sätt http://aktivdemokrati.se/demokrati/2013/att-formedla-ads-budskap-pa-ett-effektivt-satt/ http://aktivdemokrati.se/demokrati/2013/att-formedla-ads-budskap-pa-ett-effektivt-satt/#comments Thu, 10 Oct 2013 13:19:23 +0000 Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/?p=6462 Read more ›]]> Såg filmen jOBS häromdagen. Handlar om Steve Jobs, grundaren av Apple, liv. Geni och galning. Kanske det ena kräver det andra?

Just nu pågår en intressant diskussion om hur vi bäst kommunicerar AD:s budskap.

I filmen säger Steve Jobs vid ett tillfälle:

- Vi säljer inte datorer. Vi säljer resultatet av datorer.

Senare i filmen visades den oerhört framgångsrika reklamfilmen från 1984.

På samma sätt tänker jag att AD inte säljer flytande demokrati. Vi säljer resultatet av flytande demokrati.

Resultatet, tänker jag är frihet, medbestämmande, förståelse, gemenskap och minskad rädsla. För att nämna några.

På söndag är det ett kommunikationsmöte planerat som kommer behandla hur vi kommunicerar vårt budskap. Välkomna!

När: Måndag 19:00
Var: Google Hangout (du behöver ett Google-konto)
Mer info Google
Mer info Facebook

 

]]>
http://aktivdemokrati.se/demokrati/2013/att-formedla-ads-budskap-pa-ett-effektivt-satt/feed/ 9